ادامه توطئه‌های سلفی‌های لبنان برای جنگی داخلی میان شیعه و سنی در این کشور

70979_213
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، سلفی های لبنان بیشتر از یکبار برای برافروختن آتش جنگی داخلی میان شیعیان و اهل سنت تلاش کرده اند، این مسائل از اردوگاه "نهر البارود" آغاز شد و تا فتنه "احمد الاسیر"، فتنه طرابلس و فتنه عرسال ادامه یافت و امروز در تلاشند تا لبنان را بعد از سوریه بحرانی کنند. "داعی الاسلام الشهال" موسس جریان سلفی در لبنان سعی در تکرار تجربه "احمد الاسیر" در این کشور کرده است، وی در نواری صوتی و در اظهاراتی تفرقه افکنانه گفته ...
بیشتر