چرا کاسه صبر شیعیان عربستان سرریز شده است؟

IMAGE634608785428593750
به گزارش «هیئت غریب مدینه»، شیعیان سعودی حدود 16 درصد از جمعیت 25 میلیونی آن را تشکیل می دهند که بیشتر آنها در منطقه "الشرقیه" به ویژه در "احساء"، "قطیف" و "هفوف" زندگی می کنند. این شهرها علیرغم اینکه بیشتری منابع نفتی را دارد از امکانات بسیار ضعیفی برخوردار است. به دلیل وهابی بودن سران عربستان، خانواده پادشاهی بر شیعیان این مناطق بسیار سخت می گیرد و آنها را از وظائف مختلف حکومتی دور نگه داشته است. در سال 1970 شیعیان 50 درصد از کارمن...
بیشتر